Archiwum informacji

Ms

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2015-07-10

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Projekt Programu  powstał w wyniku prac Zespołu ds. Programu Współpracy, w skład którego weszli, w równej liczbie, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych.

Program stanowić ma fundament określający ramy współpracy, z określeniem podstawowych zobowiązań obu stron, które zmierzać będą do usprawnienia procesu współdziałania. W programie zdefiniowano cel główny Programu…, jakim jest zwiększenie wzajemnego zaufania obywateli, organizacji pozarządowych, a także instytucji państwa w przestrzeni sprawiedliwości (w tym w szczególności Ministerstwa Sprawiedliwości), a także cele szczegółowe, odnoszące się do celów zawartych w dokumencie strategicznym Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020.

Program współpracy określa także zasady i formy współpracy, informację na temat roli poszczególnych departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie określono również priorytetowe zadania na rok 2016, mające na celu rozwiązanie zdiagnozowanych w wyniku prac Zespołu ds. Programu Współpracy problemów.

Wsparciem dla procesu powstawania Programu  był realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych projekt „Programy dla Zmiany”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia znajdują się:

  • projekt Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
  • wypracowany w toku prac Zespołu ds. Programu Współpracy dokument Materiały dodatkowe do Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, zawierający m.in. analizę silnych i słabych stron współpracy, wzajemnych oczekiwań, rekomendacje działań (szerszą niż to ujęto w samym Programie współpracy).
  • raport autorstwa dr Magdaleny Arczewskiej Diagnoza potrzeb i oczekiwań dotyczących form i zakresu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi wypracowany w ramach projektu Programy dla Zmiany.

Dodatkowo, przygotowano wizualizację najważniejszych elementów Programu Współpracy, z którą można zapoznać się po kliknięciu w link: https://prezi.com/3jdacld_tdxt/program-wspopracy-2016/

Uwagi można zgłaszać do dnia 17 sierpnia br. Prosimy o przesyłanie uwag na adres poczty elektronicznej marek.solon@ms.gov.pl.

W ramach prac zespołu konsultacyjnego wypracowano dodatkowe pytania do procesu konsultacji publicznych. Można się z nimi zapoznać i odpowiedzieć na nie za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: http://goo.gl/forms/TBM2obfqUe

 

lista aktualności archiwalnych