Archiwum informacji

żródło:www.eu2015lu.eu

Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (9-10 lipca 2015 r., Luksemburg)

2015-07-10

Minister Sprawiedliwości Borys Budka wziął udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych państw Unii Europejskiej, które miało miejsce w dniach 9-10 lipca 2015 roku w Luksemburgu, sprawującym obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

W toku posiedzenia ministrowie dyskutowali m.in. o projekcie dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę Unii Europejskiej za pośrednictwem prawa karnego. Przedmiotem debaty była kwestia objęcia oszustw VAT zakresem dyrektywy. Ma ona duże znaczenie dla powodzenia toczących się negocjacji Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia tej dyrektywy. Rozstrzygnięcie tej kwestii wpłynie także na zakres jurysdykcji przyszłej Prokuratury Europejskiej – negocjowany obecnie projekt rozporządzenia w sprawie jej ustanowienia odwołuje się do definicji materialnej przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, jaka zostanie zawarta w niniejszej dyrektywie. Polska sceptycznie odnosi się do włączenia oszustw VAT do zakresu dyrektywy.

Ministrowie omówili także wybrane przepisy projektowanego rozporządzenia ws. ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Debata skupiła się na przepisach dotyczących czynności dochodzeniowych w sprawach transgranicznych oraz innych czynności procesowych podejmowanych przez Prokuraturę Europejską.

Polska popiera koncepcję tylko pojedynczej autoryzacji sądowej dla czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Prokuraturę Europejską w sprawach transgranicznych, która byłaby uzyskiwana w państwie wykonania danej czynności dochodzeniowej.

W odniesieniu do kontroli sądowej, Polska poparła rozwiązanie zakładające, że Trybunał Sprawiedliwości UE uzyska kompetencję do wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w sprawie ważności czynności procesowych podejmowanych przez Prokuraturę Europejską, które wyłącznie lub w znaczącym stopniu stanowią wykonanie prawa UE, jak również do rozpoznawania skarg o stwierdzenie ich nieważności.

Ponadto, odbyła się debata dotycząca rewizji tzw. rozporządzenia Bruksela II a (Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie nr 1347/2000).

Prezydencja przedstawiła wybrane kwestie, które – w jej ocenie – powinny zostać uwzględnione w toku przeglądu. Wymieniła m.in. następujące trudności:

  • brak zniesienia exequatur w przypadku orzeczeń związanych z prawem do opieki,
  • długi czas trwania procedury powrotu uprowadzonego dziecka,
  • różnice pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych państw, utrudniające wykonywanie orzeczeń dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej,
  • potrzeba usprawnienia współpracy pomiędzy centralnymi organami władzy państw członkowskich w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.

Polska zgadza się z zasadnością uwzględnienia ww. kwestii podczas prac nad rewizją rozporządzenia. Minister Borys Budka zaprezentował otwarte stanowisko odnośnie do zniesienia exequatur w przypadku orzeczeń związanych z prawem do opieki, zaznaczając, że w tej kwestii niezbędna jest pogłębiona dyskusja. Jednocześnie podkreślił, że ewentualnej dalszej rezygnacji z exequatur powinno towarzyszyć wprowadzenie odpowiednich gwarancji. Ponadto, Minister Borys Budka opowiedział się za podjęciem skutecznych środków prowadzących do usprawnienia współpracy pomiędzy organami centralnymi. Dotyczy to w szczególności formy przekazywania dokumentów oraz ich tłumaczenia.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych