Archiwum informacji

Kodeks karny

Skuteczniejsza walka z terroryzmem – pierwsze czytanie projektu w Sejmie

2015-07-23

Dzisiaj (23 lipca 2015 r.) w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie projektu  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu walkę z nowoczesnymi formami finansowania terroryzmu.

Aktualnie karze podlega osoba, która gromadzi, przekazuje lub oferuje pieniądze lub inne dobra w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, a więc karanie osób finansujących terroryzm wymaga wykazania sprawcy zamiaru bezpośredniego. Przepis ten nie obejmuje zatem finansowania organizacji, o której wiadomo, że zajmuje się działalnością terrorystyczną, np. jeżeli osoba przekazująca środki zakłada, że przeznaczone one zostaną na inną działalność. Charakter takiej organizacji i brak przejrzystości finansowej umożliwiają jednak łatwe wykorzystanie ich w innym celu niż zakładany przez darczyńcę.

Po nowelizacji przestępstwo finansowania terroryzmu będzie można przypisać zarówno osobie działającej w zamiarze bezpośrednim (tj. chcącej go popełnić), jak i w zamiarze ewentualnym (tj. godzącej się na jego popełnienie). Karane będą więc sytuacje, w których środki są przekazywane, gromadzone lub oferowane w innym, legalnym celu, lecz sprawca dopuszcza możliwość, że zostaną użyte do sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym i godzi się na to.

Kryminalizacja sięgać będzie jeszcze dalej w przypadku przekazywania środków organizacji, związkowi terrorystycznemu lub ich członkowi. Ze względu na ryzyko wpisane w finansowanie takich organizacji, nie będzie konieczne wykazanie celu ani zamiaru, iż środki mają posłużyć do dokonania konkretnego przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Procedowany projekt ma ponadto na celu:

  • implementację dyrektywy 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem (rozszerzenie karalności przestępstwa fałszowania pieniędzy (art. 310 § 1 i 2 k.k.) o środki płatnicze, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obiegu, co umożliwi ściganie fałszerzy np. zapowiedzianego banknotu 500 zł, czy nowego wzoru banknotu 20 EUR);

  • realizację zaleceń Komitetu Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu Rady Europy („Moneyval”), przedstawionych w 2013 r. w ramach 4 rundy oceny, z zakresu prawa karnego (np. penalizacja przygotowania prania pieniędzy);

  • usunięcie niezgodności z prawem UE w zakresie przepisów hazardowych (niesłusznie zróżnicowane kary dla uczestników gier i zakładów w zależności od tego, czy są prowadzone bez zezwolenia w kraju czy za granicą) oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwo umożliwiania nielegalnego pobytu na terytorium RP, jak również usunięcie możliwej niezgodności w zakresie implementacji dyrektywy 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (prawo pokrzywdzonego do otrzymania na wniosek kopii zawiadomienia o przestępstwie). 

Więcej o ustawie tutaj: http://www.sejm.gov.pl/

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych