Archiwum informacji

Lepsza ochrona konsumenta.

Lepsza ochrona konsumenta

2015-10-15

Od grudnia 2014 r. w Polsce funkcjonują nowe regulacje skupione na prawach konsumenta. Gwarantują one otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji istotnych dla zabezpieczenia istotnych interesów konsumenta (m.in. o prawie i terminie na odstąpienie od umowy czy procedurze rozpatrywania reklamacji). Przepisy te ułatwiają także konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z jej zawarciem.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, regulując bardzo szczegółowo obowiązki informacyjne względem konsumentów a także konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, ale również umów zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie.

W przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie może pobierać od niego opłat innych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności (opłata za płatność kartą nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca).

Ponadto przepisy ustawy o prawach konsumenta zabraniają pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.

Dużo korzystnych dla konsumenta zmian, dotyczyło sprzedaży internetowej, umów zawieranych przez telefon, a także poza lokalem przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, w czasie wyjazdów wakacyjnych, pobytów sanatoryjnych itp.). Ustawa wydłużyła termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny z 10 do 14 dni. Nowe przepisy zwalniają konsumenta od obowiązku poniesienia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku korzystania z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.

W przypadku nabycia wadliwego towaru konsument ma większa swobodę w wyborze uprawnienia, gdyż od razu po stwierdzeniu wady może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, bez konieczności domagania się w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany towaru.

Więcej na http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych