Archiwum informacji

MS

Pełniejszy i bardziej wiarygodny Rejestr Spadkowy

2016-08-05

Potwierdzanie prawa do spadku będzie pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania.

4 sierpnia 2016 r. Senat przyjął bez poprawek uchwaloną przez Sejm w dniu 22 lipca 2016 r., na podstawie projektu opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dzięki której Rejestrem Spadkowym objęte zostaną również europejskie poświadczenia spadkowe (EPS). Wpisania EPS do Rejestru dokona z urzędu sąd albo notariusz wydający EPS.

Rejestr Spadkowy, to publiczny rejestr, który będzie prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. Wprowadzono go ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która w pełni wejdzie w życie 8 września 2016 r.

W Rejestrze Spadkowym będą ujawniane informacje nt. orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku.

Natomiast europejskie poświadczenia spadkowe (EPS), uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 4 lipca 2012 r., a uzupełniająco także w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137), to kolejny - obok postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz wydawanego przez notariuszy aktu poświadczenia dziedziczenia - dokument służący wykazywaniu praw do spadku.

EPS może być alternatywą dla dotychczasowych dokumentów. Wydawany, według jednolitego wzoru, przez sąd lub notariusza (w zależności od wyboru zainteresowanego), rodzi skutki we wszystkich państwach członkowskich UE związanych w/w rozporządzeniem, bez potrzeby odrębnego uznania lub stwierdzenia wykonalności.

Unijne przepisy nie wymagają bezwzględnie rejestrowania EPS w krajowych rejestrach obejmujących dokumenty potwierdzające prawa do spadku. Taka rejestracja zwiększy jednak skuteczność EPS wydawanych przez polskie sądy i polskich notariuszy. Wzmocni też wiarygodność samego Rejestru Spadkowego oraz pewność obrotu prawnego, a także zminimalizuje ryzyko wydawania sprzecznych orzeczeń, czy innych dokumentów potwierdzających prawa do spadku.

Poza rozszerzeniem Rejestru Spadkowego na EPS przyjęta ustawa doprecyzowuje i koryguje niektóre obowiązujące przepisy. Dotyczą one aktów poświadczenia dziedziczenia, Rejestru Spadkowego, trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej, a także opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym. Ponadto wprowadza zmiany do nowelizowanej niniejszą ustawą w/w ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., które pomogą w jej prawidłowym wdrożeniu i stosowaniu.  

Ustawa oczekuje teraz na podpis Prezydenta. Ma wejść w życie 8 września 2016 r.: w ten sposób Rejestr Spadkowy od samego początku swojego funkcjonowania obejmie wszystkie rodzaje dokumentów potwierdzających prawa do spadku.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych