Archiwum informacji

Opłata skarbowa

2007-05-30
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że w związku z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 6 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), osoby starające się o powołanie na stanowisko komornika sądowego, notariusza i asesora notarialnego mają obowiązek uiszczania opłaty skarbowej w kwocie 10 złotych, z chwilą złożenia wniosku o dokonanie tych czynności.
Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu m.st. Warszawy; Bank PEKAO S.A. V Oddział w Warszawie 45 1240 1066 1111 0010 0317 1881 wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej”, a oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku – Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).
Należy również wskazać, że w przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a., do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu wniosku.
lista aktualności archiwalnych