Publikacje, akty prawne, statystyki

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

Informacja o mediacji nieletnich Informacja o mediacji nieletnich (liczba pobrań: 2950)
Informacja o mediacji karnej Informacja o mediacji karnej (liczba pobrań: 2781)
Informacja o mediacji cywilnej Informacja o mediacji cywilnej (liczba pobrań: 4820)

Międzynarodowe i Polskie standardy dotyczące mediacji

Polskie akty prawne regulujące mediację

Regulacje karne

Regulacje dotyczące nieletnich

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r poz. 863)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1547)

Regulacje cywilne

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów), regulacja obowiązująca od 10 grudnia 2005 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późniejszymi zmiany, w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 poz. 623, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)
 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062)
 7. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

 Regulacje administracyjne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1088)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1087)

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Informator dla pokrzywdzonego

Infomator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie

Omówienie regulacji prawnych

Infomator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie

(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)

Dane statystyczne dotyczące mediacji

Aktualne informacje o danych statystycznych dotyczących mediacji dostępne są na stronie internetowej Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości pod następującym adresem:
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie

Uwaga
Skuteczność mediacji, zgodnie ze statystyką, oceniana jest na podstawie ilości zawartych ugód lub umorzonych postępowań w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Statystyki nie mierzą więc stopnia wyciszenia emocji stron i stworzenia warunków do spokojnej rozmowy o sporze i porozumienia, jak ten spór w sposób najbardziej korzystny dla obu stron rozwiązać.