Akty prawne i inne dokumenty

Akty prawa krajowego i inne dokumenty

Zakładka „Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci” nie może być traktowana jako źródło obowiązującego prawa, materiały w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny, a teksty aktów prawnych aktualizowane są w okresach ok. 3 miesięcznych.

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego

 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny

 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 6. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

 7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego

 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postepowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny

 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie Procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

 14. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego o zmianie ustawy

 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego

 

ONZ

Rada Europy

Inne