Programy i kampanie na rzecz dzieci

Ogólnopolska kampania społeczna "Przesłuchanie dziecka to sztuka"

5. października 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dzieci Niczyje zainaugurowały IV etap ogólnopolskiej kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Tegoroczna edycja akcji realizowana będzie pod hasłem: „Przesłuchanie dziecka to sztuka”. Celem kampanii jest poprawa sytuacji małoletnich uczestniczących w procedurach karnych poprzez profesjonalizację metod ich przesłuchania. Kampania adresowana jest głównie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale również do dzieci, ich rodziców i opiekunów.

Tegoroczna akcja realizowana pod hasłem „Przesłuchanie dziecka to sztuka” ma na celu uwrażliwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na problematykę przesłuchania dziecka, jako czynności szczególnej i wymagającej odpowiednich umiejętności. Kampania ma zwracać uwagę, że przeprowadzenie skutecznego i przyjaznego przesłuchania dziecka jest kunsztem oraz czynnością, której warto i można się nauczyć. W ramach akcji podejmowane będą działania edukacyjne obejmujące dystrybucję specjalistycznych wydawnictw, jak i szkolenia prowadzone na terenie całego kraju skierowane do profesjonalistów, dzieci, ich rodziców i opiekunów prawnych. Kampania potrwa do kwietnia 2016 r.

 

Program Dziecko – świadek szczególnej troski

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych "Dziecko – świadek szczególnej troski" realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości od 2003 roku.

Program ma na celu poprawę sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych, takich jak przesłuchanie w toku postępowania przygotowawczego i rozprawa sądowa. Adresowany jest do sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów  i innych profesjonalistów zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie, a także do przedstawicieli władz lokalnych i centralnych.

W ramach realizacji programu Fundacja Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości:

  1. promują ideę przyjaznych przesłuchań oraz tworzenie ku temu odpowiednich miejsc –przyjaznych pokoi przesłuchań;
  2. zainaugurowały powstanie Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci;organizują szkolenia dla prokuratorów, sędziów, policjantów i innych profesjonalistów zajmujących się pomocą dzieciom krzywdzonym:
  3. opracowują i dystrybuują materiały dotyczące prawnej ochrony dzieci;
  4. FDN stworzyła platformę komunikacji i wymiany doświadczeń dla profesjonalistów, ale również źródło cennych informacji dla rodziców dzieci uczestniczących w procedurach karnych, a także samych małych świadków (www.dzieckoswiadek.pl)
  5. prowadzą kolejne ogólnopolskie kampanie społeczne promujące program ochrony dziecka – świadka;
  6. opracowują projekty służące ochronie dzieci – ofiar przestępstw w Radzie Ekspertów;
  7. prowadzą akcję certyfikacji przyjaznych pokoi przesłuchań.

Program Dziecko w Sieci

 
Program Dziecko w Sieci został zainicjowany w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje. Podstawowym jego celem było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w sieci oraz edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu.
 
Od stycznia 2005 roku program realizowany jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, jako kompleksowy projekt na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
 
W ramach programu Dziecko w Sieci Fundacja Dzieci Niczyje opracowuje przekazy medialne oraz projekty edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu najmłodszych Internautów. Szkoli profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz zaangażowanych w zwalczanie przestępczości wobec najmłodszych internautów.
 
Od lutego 2005 r. w ramach programu Dziecko w Sieci realizowany jest projekt edukacyjny dla dzieci Sieciaki.pl. Przygotowywane są doroczne konferencje Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie przeznaczone dla profesjonalistów i innych osób zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Co roku organizowany jest również Dzień Bezpiecznego Internetu, którego ideą jest promowanie lokalnych działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie i zwrócenie uwagi na ten problem.