Rada ds. Strategii

Posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce

IMG_20150623_130340.jpg

W Ministerstwie Sprawiedliwości 23 czerwca 2015 r.odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii, a także informacji na temat tworzonego obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W pierwszej części spotkania Jakub Michalski - zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich - przedstawił sprawozdanie z realizacji Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Prezentacja zawierająca najważniejsze informacje dotyczące realizacji Strategii można pobrać w tym miejscu (plik do pobrania – monitoring strategii)

W drugiej części spotkania Marek Solon-Lipiński – ekspert w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich przedstawił stan prac nad dokumentem pn. Program współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Prace nad programem są realizowane w ramach projektu „Programy dla Zmiany” prowadzonego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Założenia programu powstały w wyniku prac zespołu, w którego skład wchodzą przedstawiciele departamentów MS oraz organizacji pozarządowych współpracujących z resortem. Obecnie program wchodzi w etap uzgodnień wewnętrznych w MS, a wkrótce będzie przedmiotem procesu konsultacji publicznych.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Solon-Lipiński Marek | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 25.06.2015 | Data dodania: 25.06.2015 12:29 | Data modyfikacji: 30.06.2015 15:02

Rada Społeczna ds. wdrażania Strategii dyskutowała m.in. na temat funduszy unijnych

W siedzibie resortu sprawiedliwości odbyło się w dniu 28 kwietnia (wtorek) kolejne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

Podczas spotkania pan Szymon Wiśniewski – zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich – przedstawił informację o aktualnym stanie planowania i wdrażania projektów dotyczących wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020 oraz planach dotyczących wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym zakresie. Członkowie Rady zabierali głos w sprawie propozycji możliwych do realizacji projektów w tym obszarze.

Pan Marek Solon-Lipiński – ekspert w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich - omówił wstępne założenia związane z planowanym raportem na temat współpracy instytucjonalnej sądów w Polsce i jej roli dla kształtowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Rada dyskutowała na temat szans związanych z realizacją tego projektu, a także na temat jego założeń metodologicznych.

W dalszej części spotkania pani Anna Twardowska – ekspert w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich – omówiła stan realizacji projektu standardów komunikacji w sądach - zalecenia i zbiór dobrych praktyk dotyczących usprawnienia komunikacji i poprawy wizerunku sądów, przygotowane przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, złożonego z przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa i Ministerstwa Sprawiedliwości w czerwcu 2014 r.

W trakcie posiedzenia Rady przedstawiono także krótko informację na temat planu pracy nad programem współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi, oraz roli Rady w tym procesie, a także informację o konkursie Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Solon-Lipiński Marek | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 07.05.2015 | Data dodania: 07.05.2015 12:56 | Data modyfikacji: 07.05.2015 13:50

Posiedzenie Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce

Posiedzenie Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce

Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z tematów Posiedzenia Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce, które odbyło się 19 stycznia 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas spotkania dyskutowano o propozycji utworzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i analizowano funkcjonowanie podobnego programu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Członkowie Rady poruszyli także propozycje zmian w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie i analiza wniosków działającego w ramach Rady zespołu zajmującego się problematyką egzekucji prawa.

Więcej na temat działalności Rady można przeczytać na stronie: https://arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/rada-ds-strategii/.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 20.01.2015 | Data dodania: 20.01.2015 16:30 | Data modyfikacji: 20.01.2015 16:45

Pomoc prawna na posiedzeniu Rady Społecznej ds. Strategii

Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej ds. Strategii, na którym zapowiedział przyspieszenie prac nad stworzeniem systemu bezpłatnej pomocy prawnej.

W ramach prac nad stworzeniem systemu bezpłatnej pomocy prawnej wykorzystamy także te analizy, które zostały przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu Rady – powiedział Minister.

Drugie już posiedzenie Rady Społecznej odbyło się w dniu 15 października 2014 r. Jednym z głównych tematów spotkania był dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej. Członkowie Rady dyskutowali także o możliwościach usprawnienia pracy sądów oraz wyłonili ze swojego składu grupy robocze, które będą pracować nad propozycjami dotyczącymi konkretnych problemów.

- Będziemy poszukiwać efektywnych rozwiązań, które będą angażować istniejącą już infrastrukturę do budowania sieci pomocy. Zaliczam do niej takie instytucje jak uniwersyteckie kliniki prawa, korporacje prawnicze, a także działające lokalnie organizacje pozarządowe – zapowiedział Minister Cezary Grabarczyk.

Poza zagadnieniami związanymi z pomocą prawną, Rada dyskutowała na temat możliwości uproszczeń proceduralnych związanych ze sprawnością sądownictwa (link: prezentacja). Rada dokonała również podziału na zespoły tematyczne, które zajmować się będą poszczególnymi grupami problemów leżących w sferze jej działania. Poszczególne grupy zajmą się takimi problemami jak sprawność sądownictwa i edukacja kadr wymiaru sprawiedliwości; dostęp do pomocy prawnej i wzmocnienie konsultacji publicznych, a także zagadnienia związane z egzekucją prawa.

Rada działa na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

Działalność Rady ma służyć zwiększeniu roli środowiska reprezentującego obywatelski sposób myślenia o wymiarze sprawiedliwości, poprzez przyznanie mu narzędzi pozwalających na wyrażanie oficjalnych opinii i stanowisk dotyczących istniejących i planowanych polityk publicznych prowadzonych w przestrzeni sprawiedliwości. Jednocześnie, Rada ma stanowić narzędzie społecznej kontroli nad realizacją Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Business Centre Club, Fundacji Court Watch Polska, Centrum im. A. Smitha, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Do pobrania:

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 17.10.2014 | Data dodania: 17.10.2014 16:27 | Data modyfikacji: 23.10.2014 10:50

Rada Społeczna ds. Strategii

W dniu 2 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej ds. Strategii
W dniu 2 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej ds. Strategii

Minister Sprawiedliwości w dniu 10 kwietnia 2014 roku podpisał zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. W dniu 2 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady (link: https://arch.ms.gov.pl/pl/informacje/news,6175,inauguracyjne-posiedzenie-rady-spolecznej-ds.html).

Działalność Rady ma służyć zwiększeniu roli środowiska reprezentującego obywatelski sposób myślenia o wymiarze sprawiedliwości, poprzez przyznanie mu narzędzi pozwalających na wyrażanie oficjalnych opinii i stanowisk dotyczących istniejących i planowanych polityk publicznych prowadzonych w przestrzeni sprawiedliwości. Jednocześnie, Rada ma stanowić narzędzie społecznej kontroli nad realizacją Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

W skład Rady wchodzić będą reprezentanci środowiska organizacji pozarządowych, których aktywność oparta jest na zasadzie reprezentowania optyki obywatelskiej w stosunku do wymiaru sprawiedliwości.

Do zadań Rady należy:

1) opracowywanie rekomendacji działań ukierunkowanych na realizację Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce, w tym rekomendacji dotyczących projektów aktów prawnych związanych z wdrażaniem Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

2) opracowywanie rekomendacji projektów do realizacji w ramach Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

3) opracowywanie rekomendacji dotyczących ewaluacji wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

4) opiniowanie rocznego raportu z realizacji Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce i rekomendacji dotyczących przyszłych działań wdrożeniowych;

5) opiniowanie zgłaszanych przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości propozycji działań ukierunkowanych na realizację Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

6) opiniowanie zgłaszanych przez interesariuszy propozycji projektów do realizacji w ramach Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

7) opiniowanie wyników ewaluacji wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce zlecanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przewodniczącym Rady został Grzegorz Wiaderek, reprezentujący Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

Lista członków Rady Lista członków Rady (liczba pobrań: 1930)
Zarządzenie ws. powołania Rady Zarządzenie ws. powołania Rady (liczba pobrań: 1906)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 31.07.2014 | Data dodania: 31.07.2014 12:02 | Data modyfikacji: 31.07.2014 12:16