Po co strategia

Założenia dotyczące strategii

1)   Przestrzeń sprawiedliwości

Pojęcie to pojawiało się dotychczas w dokumentach Unii Europejskiej i oznacza stan powszechnej dostępności do sprawiedliwości, zapewniany między innymi poprzez współpracę instytucji i otwartość na dialog obywatelski. O rozumieniu przestrzeni sprawiedliwości mówi opublikowany w marcu 2014 roku komunikat Komisji Europejskiej, dotyczący dróg dojścia do "prawdziwej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości", poprzez poprawę zaufania, mobilności i wzrostu gospodarczego (Komunikat Komisji Europejskiej link http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-233_pl.htm)

W kontekście polskim osiągnięcie takiego stanu powinno być oparte o te same priorytety, które odniesiono do przestrzeni europejskiej: w szczególności o konieczność istnienia opartej o wspólne cele współpracy pomiędzy instytucjami występującymi w przestrzeni sprawiedliwości w obrębie państwa polskiego, a także o rozbudowany dialog obywatelski przyczyniający się do wzrostu zaufania w obrębie przestrzeni sprawiedliwości.

Na przestrzeń sprawiedliwości w rozumieniu przyjętym w strategii składają się z jednej strony podmioty strategii (podlegające działowi administracji rządowej – sprawiedliwość: sądownictwo, prokuratura, Służba Więzienna, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości), a z drugiej - interesariusze, czyli instytucje mające wpływ na procesy zachodzące w przestrzeni sprawiedliwości. Te ostatnie są określone bardzo szeroko i można do nich zaliczyć zarówno instytucje publiczne (np. policja, system szkolnictwa – edukacja prawna), jak i organizacje pozarządowe czy samorządy i stowarzyszenia zawodowe skupiające osoby zatrudnione w podmiotach strategii.

2)   Ciągłość pracy nad rozwojem wymiaru sprawiedliwości

Strategia daje perspektywę dla budowania konsensusu wokół rozwiązywania najistotniejszych problemów wymiaru sprawiedliwości. Jest to odpowiedź na niestabilność dotychczasowych reform w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości spowodowaną brakiem konsekwencji w ich wdrażaniu – w tym brakiem jasnego określenia priorytetowych kierunków zmian i przekonania do nich interesariuszy.

3)   Podstawa dla projektów nowej perspektywy finansowej

Strategia rozpisana została na lata 2014 – 2020 i pokrywa się czasowo z okresem programowania unijnego. Daje to możliwości pozyskiwania środków europejskich na projekty, które będą realizowane w ramach strategii. Szanse związane z absorpcją funduszy UE będą tym większe, że Ministerstwo Sprawiedliwości zostało wpisane do przyjętego przez Radę Ministrów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w charakterze instytucji pośredniczącej. Ze środków tych będą finansowane m.in. inwestycje w kompetencje kadr sądów i prokuratur, rozwój Biur Obsługi Interesanta, czy rozwój systemów polubownego rozstrzygania sporów. Możliwe staną się także działania zwiększające sprawność sądów i prokuratur poprzez lepsze zarządzanie ich strukturą organizacyjną i zasobami ludzkimi.

4)   Strategiczne ukierunkowanie projektów

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach prac strategicznych dokonało ewidencji realizowanych projektów wraz z ich oceną pod kątem wpływu na realizację kierunków strategicznych. Wszystkie inicjowane projekty poddawane są analizie pod kątem zgodności z celami i kierunkami strategicznymi.

5)   Odejście od jednowymiarowego ukierunkowania na szybkość postępowań

Jednym z fundamentalnych założeń strategii jest odejście od postrzegania przestrzeni sprawiedliwości przez pryzmat jedynie sprawności działania na rzecz spojrzenia uwzględniającego cztery perspektywy - sprawności działania, poszanowania i ochrony praw obywatela (perspektywa obywatela), spójności oraz efektywności finansowej.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 31.07.2014 | Data dodania: 31.07.2014 12:43 | Data modyfikacji: 31.07.2014 12:43