Akty prawne

Ważne dla funkcjonowania Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich, Okręgowych Zespołów Nadzoru Pedagogicznego i Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości - akty prawne:

 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r. (Dz.U. Dz.U.2002. Nr 11, poz. 109);
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich z dnia 17.10.2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 124, poz. 1359 z póź. zm.);
 3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. MS.2004, Nr 6.poz.20);
 4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc z dnia 8.10.2004 r. (Dz. Urz. MS.2004, Nr 8.poz.29);
 5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o zniesieniu Zakładu Poprawczego w Mrozach z dnia 15 września 2009 r. (Dz.Urz.MS.2009.Nr 10.poz.105);
 6. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu Zakładu Poprawczego w Mrozach z dnia 15 września 2009 r. (Dz.Urz.MS.2009.Nr 10.poz.106);
 7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu Schroniska dla Nieletnich w Mrozach z dnia 15 września 2009 r. (Dz.Urz.MS.2009.Nr 10.poz.107);
 8. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o zniesieniu Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku – Oliwie z dnia 2.08.2010 r. (Dz.Urz.MS.2010.Nr 8.poz.102);
 9. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu Zakładu Poprawczego w Gdańsku – Oliwie z dnia 2.08.2010 r. (Dz.Urz.MS.2010.Nr 8.poz.103);
 10. Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (Dz.U.2006.nr 97.poz.674 z poź. zm.);
 11. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz.U.2004.Nr 256.poz.2572 z póź. zm.);
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru Pedagogicznego z dnia 7.10.2009 r. (Dz.U.2009.168.1324);
 13. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia okręgowych zespołów nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi z dnia 28.05.2004 r.(Dz. Urz. MS 2004.Nr 5.poz.15);
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich z dnia 26.08.2004 r. (Dz.U.2004, Nr 188 poz. 1947);
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.08.2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U.2009.nr 141.poz. 1153);
 16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4.04.2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.Urz.MS.2006.Nr 3. poz.76);
 17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.06.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz.U.2009 nr 107 poz.894);
 18. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. (Dz.U.1994.Nr 111 poz. 535 z poź. zm.);
 19. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r. (Dz.U.2005 Nr 179 poz.1485 z poź. zm.);
 20. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (Dz.U.2007.Nr 70 poz. 473 z póź zm.);
 21. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich (Dz. U. 2011 Nr 99 poz. 576);
 22. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich (Dz. U. 2011 Nr 110 poz. 650);
 23. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Łańcucie, Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach i Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie (Dz. Urz. MS 2012, poz. 31);
 24. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 2012, poz. 1392);
 25. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013, poz. 628);
 26. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej (Dz.U. 2013 poz. 638);
 27. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U. 2013, poz. 226);
 28. Ustawa z dnia 30.08.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1165);
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Iwona Różańska-Kozieł | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 11.10.2013 | Data dodania: 22.05.2012 15:11 | Data modyfikacji: 02.05.2014 12:20