Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

2018-11-28

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu komorniczego na marca 2019 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy i na 8 marca 2019 r. godz. 10.00 - dzień drugi.

 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, tj.:

     I.   osoby, które odbyły aplikację komorniczą i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu;

    II.   osoby, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych, tj.:

 1. osoby, które w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego przez okres co najmniej 3 lat wykonywały obowiązki aplikanta sądowego i aplikanta prokuratorskiego lub były zatrudnione na stanowisku asystenta prokuratora, starszego asystenta prokuratora, asystenta sędziego, starszego asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 2. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat, w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, wykonywały, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 3. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat, w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, wykonywały, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
 4. osoby, które w terminie określonym w art. 16 nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko komornika;

  III.  osoby, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 148 ust. 2 ustawy o komornikach  sądowych.

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku i Gdańsku;
 2. Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Katowicach;
 3. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Krakowie i Rzeszowie;
 4. Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A lok. 2 bud. J, kod 90-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i Lublinie;
 5. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu i Szczecinie;
 6. Warszawie, ul. Kaliska 23 U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Warszawie;
 7. Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu.

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2019 r.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 125 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin komorniczy w 2019 r.”.

Osoba, która odbyła aplikację, dołącza do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego zaświadczenie o odbyciu aplikacji oraz dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie komorniczym.

Osoba, o której mowa w art. 11 ust. 4, dołącza do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego:

1) kwestionariusz osobowy;

2) życiorys;

3) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania obowiązków aplikanta sądowego i aplikanta prokuratorskiego lub 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach asystenta prokuratora, starszego asystenta prokuratora, asystenta sędziego, starszego asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków;

5) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania, na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

6) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres wykonywania, na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;

7) zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora wydane przez lekarza medycyny pracy;

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;

9) dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie komorniczym;

10) 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

11) oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 28.11.2018 | Data dodania: 28.11.2018 14:31 | Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2018 13:37