PO WER 2014-2020

 
 

 
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.17.
Skuteczny wymiar sprawiedliwości
 
 
 

Kto może wystąpić o dotację

Projekty w ramach Działania są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

-   pozakonkursowym,

-   konkursowym.

Dla każdego typu projektu wskazanego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu został określony typ beneficjenta.

Typy beneficjentów:

-   sądy powszechne,

-   organizacje pozarządowe,

-   partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

-   przedsiębiorcy,

-   szkoły wyższe,

-   jednostki naukowe,

-   Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,

-   Prokuratura Krajowa,

-   Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Typy projektów:

 1. Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta
 2. Wprowadzenie modelu zarządzania finansami jednostek organizacyjnych prokuratury opartego o budżetowanie procesów i rezultatów
 3. Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 4. Opracowanie narzędzia badającego wpływ zmian legislacyjnych na praktykę sądową i prokuratorską oraz określanie potrzeb szkoleniowych
 5. Utworzenie i rozwój centrów usług w zakresie zarządzania finansami i kadrami, zarządzania usługami oraz zarządzania informatyką w sądownictwie powszechnym
 6. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym
 7. Wdrożenie standardów i procedur biur podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury
 8. Utworzenie i rozwój Biur Obsługi Interesanta w sądach
 9. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego
 10. Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych
 11. Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów

 

Dla kogo projekty

Grupy docelowe, czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to:

-   pracownicy wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur),

-   pracownicy administracji publicznej,

 -  mediatorzy.

 

Do czego dążymy

Cele szczegółowe:

I.     Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze.

II.    Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.

Planowane do podjęcia działania w ramach powyższych celów szczegółowych są zgodne z celem 6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura Strategii Sprawne Państwo, w szczególności z kierunkami Interwencji:

 1. Usprawnienie sądownictwa (działania organizacyjne zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa oraz do racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich).
 2. Zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej.
 3. Rozpowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (zwiększanie dostępności do usług mediacyjnych).
 4. Skuteczna prokuratura.

Planowane działania są także zgodne ze Strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020 przyjętą przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego (więcej informacji: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/) zakładającą m.in.:

-     poprawę obsługi interesanta,

-     zwiększenie dostępności i otwartości wymiaru sprawiedliwości,

-     poprawę sprawności i jakości orzecznictwa,

-     poprawę sprawności i jakości działania prokuratury,

-     zwiększenie skuteczności i jakości procesów wewnętrznych w Ministerstwie Sprawiedliwości.