Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalność uczestników projektu w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018-01-24
Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Należy go traktować jako interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 
 Warunki kwalifikowalności uczestnika projektu PO WER oraz informacje na temat sposobu ich weryfikacji zostały opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne w zakresie monitorowania). Regulacje dotyczące kwalifikowalności uczestników wynikają ponadto z wniosku o dofinansowanie i regulaminu konkursu (przede wszystkim z kryteriów wyboru projektów). Wszystkie te dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.
 
Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 24.01.2018 | Data dodania: 24.01.2018 10:25 | Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2018 10:25