Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2018-02-07
 

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020(dalej: Wytyczne).
Sposób rozliczania kosztów angażowania personelu projektu PO WER został opisany we wniosku o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych, które to dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.
Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r., Wytycznych z dnia 19 września 2016 r. oraz Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r.

 

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - aktualizacja - styczeń 2018 - plik (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 07.02.2018 | Data dodania: 07.02.2018 11:21 | Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2018 11:22