Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2018-02-07

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Zasady stosowania rozliczania kwot ryczałtowych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu, wniosku o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych, które to dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu.


Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. oraz wcześniejszych wersji dokumentu (Wytycznych z 19 września 2016 r. oraz z 10 kwietnia 2015 r.)
 

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plik (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 07.02.2018 | Data dodania: 07.02.2018 11:28 | Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2018 11:30