Zalecenia i interpretacje IZ/IP

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów pośrednich w projektach PO WER

2018-05-28

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla Beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument ma charakter instruktażowy. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

 Materiał nie dotyczy projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz projektów pomocy technicznej.

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plik (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 28.05.2018 | Data dodania: 28.05.2018 13:21 | Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2018 13:21