Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

clipboard-20190121-084353.png

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) i ma na celu wspieranie szeroko pojętej innowacyjności rozumianej jako wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej.

Na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 przeznaczonych zostało ponad 9,7 mld euro, w tym ze środków Unii Europejskiej 8,3 mld euro (cała kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

W ramach 7 osi priorytetowej PO IG Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, której celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców, Ministerstwo Sprawiedliwości realizowało trzy projekty.

Pierwszy z projektów Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych” został zakończony.

Porozumienie o dofinansowanie projektu nr POIG.07.01.00-00-061/13-00 pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie (obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) a Ministerstwem Sprawiedliwości podpisano w dniu 07.08.2013 r. i było zmieniane aneksami: Aneks nr 1 do z dnia 26.09.2013 r., Aneks nr 2 z dnia 23.01.2015 r., Aneks nr 3 z dnia 30.06.2015 r. i Aneks nr 4 z dnia 30.09.2015 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 191 159 457,71 PLN.

Wartość dofinansowania projektu: 188 245 701,83 PLN w tym:

 • płatność z budżetu środków europejskich – 160 008 846,55 PLN,
 • płatność z publicznych środków krajowych – 28 236 855,28 PLN.

Okres realizacji projektu: 09.09.2010 r.- 31.10.2015 r.

Podstawy prawne uruchomienia projektu

Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r., została wprowadzona nowa postać protokołu z przebiegu rozprawy sądowej w sprawach cywilnych - protokół elektroniczny. Następnie ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1296, weszła w życie dnia 27 paź­dziernika 2014 r. oraz 27 marca 2015 r.) znowelizowano przepisy dotyczące nagrywania rozpraw sądowych oraz wprowadzono tzw. ustne uzasadnienie orzeczenia sądowego w sprawach, które były protokołowane elektronicznie. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebie­gu posiedzenia jawnego (Dz. U. Nr 175 poz. 1046, weszło w ży­cie dnia 1 października 2011 r.) szczegółowo reguluje kwestie związane ze sporządzaniem protokołu elektronicznego w spra­wach cywilnych.

 

Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks po­stępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 679, weszła w życie dnia 9 listopada 2014 r.) protokół elektroniczny wprowadzono również w sprawach o wykroczenia. Nowelizację uzupełniają dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r.: w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1548) oraz w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1549).

Produkty i rezultaty realizacji projektu:

W ramach projektu system cyfrowej rejestracji rozpraw wdrożono w 11 sądach apelacyjnych, 45 sądach okręgowych oraz 183 sądach rejonowych zlokalizowanych w apelacjach wrocławskiej, warszawskiej, krakowskiej, gdańskiej, białostockiej i łódzkiej.

Produkty realizacji projektu:

 

Liczba zakupionych zestawów urządzeń na potrzeby rejestracji rozpraw w salach sądowych

2 267 szt.

Liczba zakupionych zestawów infrastruktury do przechowywania nagrań

296 szt.

Liczba zakupionych zestawów komputerowych na potrzeby czytelni akt

513 szt.

Liczba zakupionych zestawów infrastruktura do podpisu elektronicznego,

13 300 szt.

Liczba wytworzonego oprogramowania aplikacyjnego

3 szt.

Liczba systemów do długoterminowego przechowywania protokołu elektronicznego

 1 szt.

 

Rezultaty realizacji projektu:

 

Liczba sal sądowych, na których wdrożono system cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych

 2267 szt.

Liczba sal sądowych (sal rozpraw) wyposażonych w system wideokonferencji

1565 szt.

Liczba sądów, w których wdrożono system do przechowywania nagrań

340 szt.

Liczba osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny

13 300 szt.

Liczba zarchiwizowanych i backupowanych danych

470 TB

stan na 17.10.2018r.

Liczba utrwalonych rozpraw sądowych w systemie protokołu elektronicznego

4 108 536 szt.

stan na 31.07.2018r.

Liczba osób przeszkolonych do pracy w systemie

14 343 szt.

Liczba lokalizacji, w których wdrożono system do długoterminowego przechowywania protokołu elektronicznego

2 szt.

 

Główne funkcjonalności systemu cyfrowej rejestracji rozpraw:

 1. utrwalenie zapisu audio-wideo z rozpraw przeprowadzanych na salach znajdujących się w sądach powszechnych, z możliwością sterowania przebiegiem zapisu oraz wprowadzania adnotacji,
 2. przeprowadzenie dowodu w postaci elektronicznej,
 3. przeprowadzenie wideokonferencji w czasie trwania rozprawy,
 4. zarządzanie zapisami audio-wideo z możliwością przeszukiwania i odtwarzania nagrań,
 5. przechowywanie i archiwizacja zapisów audio-wideo,
 6. wydawanie odpisów protokołu elektronicznego.

Podsystemy system cyfrowej rejestracji rozpraw:

 1. podsystemu obsługi sali rozpraw ReCourt,
 2. podsystemu zarządzania nagraniami RCS,
 3. podsystemu obsługi wideokonferencji,
 4. podsystemu obsługi transkrypcji,
 5. podsystem obsługi czytelni,
 6. centralny system zarządzania RCS,
 7. Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych.

Wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w pozostałych apelacjach jest kontynuowane w ramach 2. osi priorytetowej E‑administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekt nr. POPC.02.01.00-00-0038/15-00 pn. „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”.

 

Drugi z realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów „Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych” został zakończony.

Jego wartość wynosiła 29 959 005,42 PLN, w tym kwota otrzymanego dofinansowania ze środków EFRR: 21 175 959,30 PLN, środki własne Ministerstwa: 8 783 046,12 PLN. Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r. - 31.08.2011 r.

W ramach tego projektu zaplanowano objęcie systemem informatycznym Nowa Księga Wieczysta tych wszystkich wydziałów ksiąg wieczystych, które nie zostały zinformatyzowane we wcześniej zrealizowanych etapach informatyzacji rejestru ksiąg wieczystych.

Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku nieruchomości i podniesienie jakości życia społecznego poprzez zwiększenie dostępu osób fizycznych i prawnych do informatycznego rejestru ksiąg wieczystych, wynikające z objęcia nim ostatnich 104 wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Polsce.

Szczegółowymi celami merytorycznymi projektu były:

1. Dokończenie procesu informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Polsce i utworzenie przy nich ekspozytur Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

2. Objęcie procesem migracji, tzn. przenoszenia treści ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci dotychczasowej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, ksiąg wieczystych znajdujących się we właściwości ostatnich 104 wydziałów ksiąg wieczystych.

3. Skrócenie czasu potrzebnego na udostępnienie stronom do wglądu oraz wydanie odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym.

4. Standaryzacja i usprawnienie procesu rozpoznawania spraw wieczystoksięgowych, co jest szczególnie istotne dla podmiotów działających na rynku nieruchomości oraz ponoszących dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem wierzytelności hipoteką.

5. Uproszczenie procedury wydawania odpisów ksiąg wieczystych.

6. Poprawa poziomu informatyzacji usług e-government.

7. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Trzeci z realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów pt „Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego” został formalnie zakończony.

Projekt realizowany był w okresie: wrzesień 2009 r.- wrzesień 2014 r.

Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez udostępnienie osobom fizycznym i prawnym usług elektronicznych.

Projekt przewidywał budowę platformy usług elektronicznych MS wraz z modernizacją systemu KRS, RZ. Produkcyjnie wdrożono:

w ramach etapu I i II:

 • nową wyszukiwarkę KRS umożliwiającą pobieranie przez Internet aktualnej informacji o podmiocie zrównanej mocą z odpisem aktualnym wydawanym przez CI KRS;
 • przeglądarkę Monitorów Sądowych i Gospodarczych aktualizowaną danymi codziennie oraz migrację z wersji papierowej do PDF egzemplarzy Monitorów Sądowych i Gospodarczych od 1996 r;
 • integrację rejestrów KRS i KRK umożliwiającą weryfikację w rejestrze KRK osób wpisywanych do KRS;


w ramach etapu III:

 • składanie uprawnionym podmiotom do KRK wniosków lub zapytań o osobę bądź podmiot zbiorowych przy pomocy elektronicznego formularza, opłaconego i podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym, kwalifikowanym certyfikatem lub zaufanym profilem e-PUAP oraz odbieranie drogą elektroniczną odpowiedzi z KRK.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Drygas Marlena | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 27.01.2014 | Data dodania: 12.10.2010 12:01 | Data modyfikacji: 21.01.2019 08:43