Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju. Podstawami tymi są:

 1. Szeroki dostęp do szybkiego Internetu.
 2. Efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne.
 3. Stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje obecnie jeden projekt:

„Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”.

Wartość projektu wynosi 137 600 000,00 PLN, w tym:

 • wysokość dofinansowania – 116 437 120,00 PLN,
 • wkład własny – 21 162 880,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 16 listopada 2015 r. - 15 listopada 2018 r.

Porozumienie o dofinansowanie projektu z dnia 16.11.2015 r.

Aneks nr 1 do ww. Porozumienia z dnia 14.07.2017 r.

Aneks nr 2 do ww. Porozumienia z dnia 09.08.2018 r.

Aneks nr 3 do ww. Porozumienia z dnia 13.11.2018 r.

 

Podstawy prawne uruchomienia projektu:

 1. Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r., została wprowadzona nowa postać protokołu z przebiegu rozprawy sądowej w sprawach cywilnych - protokół elektroniczny.

Następnie ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1296, weszła w życie dnia 27października 2014 r. oraz 27 marca 2015 r.) znowelizowano przepisy dotyczące nagrywania rozpraw sądowych oraz wprowadzono tzw. ustne uzasadnienie orzeczenia sądowego w sprawach, które były protokołowane elektronicznie.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego (Dz. U. Nr 175 poz. 1046, weszło w życie dnia 1 października 2011 r.), szczegółowo reguluje kwestie związane ze sporządzaniem protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych.

 

 1. Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 679, weszła w życie dnia 9 listopada 2014 r.) protokół elektroniczny wprowadzono również w sprawach o wykroczenia.

Nowelizację uzupełniają dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r.:

 1. W sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz.U. z 2014r., poz. 1548).
 2. W sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1549).

 

Wdrożenie cyfrowego systemu rejestracji rozpraw sądowych obejmuje następujące elementy:

 • dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw oraz zakup usług szkoleniowych dla użytkowników systemu (systemy ReCourt, RCS, CRCS, PT, PI);
 • dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu transkrypcji;
 • zakup usług doradczych wspierających realizację projektu;
 • zakup usług związanych z promocją projektu.

 

Oczekiwane rezultaty:

 • Liczba sal sądowych, wyposażonych w system cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych – 1300;
 • Liczba sal sądowych wyposażonych w system wideokonferencji – 1300;
 • Liczba utrwalonych rozpraw sądowych w systemie protokołu elektronicznego – 100 000;
 • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 3;
 • Liczba przeszkolonych osób nie będących pracownikami IT – 7 500, w tym kobiety 6 075, mężczyźni 1 425;

W ramach projektu uruchomione zostaną następujące e-usługi:

 1. Usługi A2B/A2C:
 • Usługa automatycznej transkrypcji mowy na tekst, (Prezentacja systemu ARM)
 • Usługa przeprowadzania rozprawy odmiejscowionej (rozprawy prowadzone na odległość),
 • Usługa udostępniania protokołu elektronicznego.
 1. Usługa A2A:

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marlena Drygas | Edytor: sztyber
Data wytworzenia: 03.02.2016 | Data dodania: 03.02.2016 12:42 | Data modyfikacji: 21.03.2019 14:39