Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt: Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)


Numer i nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. - 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 23 000 000,00

Dofinansowanie projektu z UE: 19 384 400,00

Celem projektu Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0) jest usprawnienie obsługi osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK).

W ramach projektu nastąpi:

1.       Poprawa zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów.

2.       Poprawa efektywności wydatkowania środków na obsługę i utrzymanie Krajowego Rejestru Karnego (KRK) poprzez przeprojektowanie procesów biznesowych.

3.       Zaprojektowanie i stworzenie nowego Systemu Teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego
(ST KRK), wspierającego procesy oraz konsolidującego istniejące moduły/aplikacje.

4.       Uproszczenie dostępu do danych KRK.

W ramach projektu przewiduje się działania mające na celu poprawę szybkości wydawania informacji z KRK, poprawę i usprawnienie procesów KRK, dostosowanie ST KRK do wymagań architektonicznych obowiązujących w Ministerstwie Sprawiedliwości, poprawę stanowienia prawa, poprzez:

1.       Zaprojektowanie procesów KRK.

2.       Przeprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania KRK.

3.       Zaprojektowanie i utworzenie ST KRK 2.0.

4.       Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz modyfikacji aktualnych funkcjonalności.

5.       Przeszkolenie użytkowników i administratorów.

6.       Równoległe utrzymanie ST KRK 1.0 i ST KRK 2.0 przez okres niezbędny do weryfikacji integralności danych w ST KRK 2.0.

7.       Zapewnienie pełnej redundancji ST KRK w celu utrzymania ciągłości działania systemu.

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z wykonawcą zewnętrznym ST KRK 2.0 wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy wsparciu firmy świadczącej usługi wsparcia eksperckiego wyłonionej w odrębnym postępowaniu przetargowym.

Efekty projektu:

1.       Usprawnienie procesów KRK poprzez wdrożenie nowego narzędzia informatycznego - ST KRK 2.0.

2.       Optymalizacja procesów i procedur realizowanych przez B-KRK poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych.

3.       Nowy stan prawny.

Kontakt w sprawie projektu:

KRK2@ms.gov.pl

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rdzanek-Kalinowska Monika | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 03.10.2018 | Data dodania: 03.10.2018 08:29 | Data modyfikacji: 03.10.2018 08:30

Projekt: Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Numer i nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu: 17.07.2018 r. – 31.12.2020 r. 

Budżet projektu: 9 282 054,10 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 7 822 915,20 zł  

 

Głównym celem projektu jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym poprzez wdrożenie standardów obsługi interesanta w aspekcie komunikacyjnym, katalogu usług z kartami usług
i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług oraz wspieranie tworzenia Biur Obsługi Interesantów (BOI) w sądach powszechnych.

W większości sądów udzielane informacje nie są przedstawiane w ustandaryzowany, jednorodny sposób, co powoduje duże trudności podczas kontaktu obywateli z pracownikami sądów. Zdarza się, że interesanci spotykają się z różnym podejściem
w zakresie udzielanych informacji dotyczących wymagań formalnych w danej sprawie, podstawowych kroków i czynności
w postępowaniu sądowym oraz sposobu wypełnienia dokumentów i formularzy, przy czym rozbieżności nie dotyczą szczebla sądu, a sposobu powiadamiania na tym samym poziomie organizacji i w ramach tego samego rodzaju spraw.

Działania w projekcie będą skoncentrowane na wdrożeniu standardów obsługi interesanta w aspekcie komunikacyjnym, katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług nastąpi we wszystkich sądach powszechnych. Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd będzie obejmował usługi możliwe do realizacji przez każdy sąd, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe), a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla SR, SO i SA). Będzie to łącznie ok. 110 kart usług z którymi najczęściej zwracają się do sądu interesanci z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego, pracy, ubezpieczeń społecznych. Karty usług ujęte w katalogu usług, to jednostkowa informacja
o postępowaniu. Będzie to informacja o tym, w jaki sposób interesanci mogą zrealizować daną usługę, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory i formularze zastosować. Istotnym elementem działań wdrożeniowych będzie także merytoryczne przygotowanie kadry sądowej do świadczenia konkretnych usług według określonego standardu, poprzez udział w warsztatach
a także możliwość zdalnego podnoszenia kompetencji przez e-learning.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie w sposób bezpośredni wpłyną na sprawność działania, a tym samym na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych wszystkich sądów powszechnych. Przewiduje się, że efektem powyższych działań będzie podniesienie jakości obsługi interesanta i sposobu komunikacji w sądownictwie, a poprawa sprawności i zwiększenie spójności działania służb sądowych pozytywnie wpłynie na stopień zadowolenia i postrzeganie sądownictwa przez obywatela. 

ZADANIA MERYTORYCZNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Nazwa zadania

Opis zadania 

Zadanie 1.

Przygotowanie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania przetargowego

Prace będą koncentrowały się na przygotowaniu koncepcji realizacji projektu dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia tj. merytorycznej części dokumentacji przetargowej umożliwiającej wybór Wykonawcy, który będzie wspierał Zamawiającego w realizacji poszczególnych zadań projektu. 

Okres realizacji: VII 2018 r. – V 2019 r.

Zadanie 2.

Realizacja działań Ministra Sprawiedliwości związanych
z wdrożeniem nowego modelu komunikacji

Prace będą polegały na realizacji szeregu działań nadzorczych, doradczych i wspierających sądy w związku z opracowanymi standardami  i procedurami obsługi interesanta. W ramach zadania nastąpi dostosowanie katalogu usług, kart usług i procedur do aktualnego stanu prawnego na potrzeby przekazania ich do sądów. Przeprowadzone zostaną wizyty doradcze
i wspierające w poszczególnych sądach w zakresie wdrażanych standardów. Wypracowane zostaną rekomendacje dot. jednolitych treści zamieszczanych na stronach internetowych sądów powszechnych. Opracowana zostanie także strona internetowa, która będzie stanowiła platformę komunikacyjną w zakresie wdrażania standardów i realizacji działań usprawniających obsługę interesanta.

Okres realizacji: I 2019 r. – XII 2020 r.

Zadanie 3.

Doskonalenie obsługi interesanta w zakresie

wdrażanych standardów, procedur obsługi interesanta
w ramach nowego modelu komunikacji

Prace będą koncentrowały się na działaniach mających na celu przygotowanie pracowników sądów do świadczenia usług na określonym poziomie oraz doskonalenie obsługi interesanta
w zakresie nowego modelu komunikacji. W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dla kadry zarządczej, kierowniczej i pracowników obsługujących interesantów w sądach,
w których weźmie udział łącznie około 1500 osób. Na podstawie przeprowadzonych warsztatów opracowane zostaną szkolenia e-learningowe, dodatkowo przeprowadzony zostanie także pilotaż superwizji indywidualnej.

Okres realizacji: V 2019 r. – XII 2020 r.

Kontakt:

Departament Nadzoru Administracyjnego
Wydział do spraw Projektów ze Środków Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Biuro projektu:
soi@ms.gov.pl
tel. (22) 52 12 248

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Dziadosz | Edytor: Marek Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 19.12.2018 | Data dodania: 19.12.2018 14:20 | Data modyfikacji: 19.12.2018 14:32

Projekt: Business Registers Interconnection System (BRIS)

Numer i nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. 

Budżet projektu: 1 831 566 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 1 373 663,71 zł  

Celem projektu BRIS jest ułatwienie przedsiębiorcom i obywatelom dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach. Zakres prac projektowych wynika z obowiązku implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek.

Cel główny projektu został osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

1. Integracja Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z innymi rejestrami państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), umożliwiająca wymianę informacji o spółkach pomiędzy rejestrami tych państw oraz dostęp do aktualnych informacji i dokumentów gromadzonych w rejestrach innych państw członkowskich UE i EOG oraz dostosowanie KRS w celu realizacji zobowiązań dotyczących integracji KRS w ramach BRIS;

2. Dostosowanie przepisów regulujących funkcjonowanie KRS w celu umożliwienia wymiany informacji pomiędzy rejestrami państw członkowskich UE i EOG.

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby dostępu do aktualnych danych w zakresie krajowych rejestrów przedsiębiorców, uwzględniających zmiany wprowadzone w rejestrach innych państw UE i EOG.

W UE istnieje około 20 milionów przedsiębiorstw, każde z nich jest zarejestrowane w jednym lub kilku krajach. Przedsiębiorcy - wykorzystując możliwości oferowane przez jednolity rynek, w tym m.in. rozpoczynanie działalności w jednym państwie członkowskim i prowadzenie jej częściowo lub całkowicie w innym - coraz bardziej rozszerzają swoją działalność poza granice kraju. W związku z tym istnieje rosnące zapotrzebowanie wierzycieli, partnerów biznesowych i konsumentów na dostęp do oficjalnych i wiarygodnych informacji o spółkach w kontekście transgranicznym. Dotyczy to m.in. informacji o samej spółce, jej zagranicznych oddziałach oraz informacji o jej likwidacji/postawieniu w stan upadłości/wykreśleniu. Wcześniejszy brak obowiązku wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi w tym zakresie powodował brak pewności prawa dla osób trzecich.

W wyniku uruchomienia produkcyjnego projektu BRIS z dniem 8 czerwca 2017 r. istnieje możliwość szybkiej wymiany informacji o spółkach zarejestrowanych w różnych państwach członkowskich UE i EOG, aktualizacji informacji o spółkach zarejestrowanych w KRS oraz ich udostępnienie poprzez portal e-Sprawiedliwość pod internetowym adresem https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pl.do

Realizacja projektu powinna przyczynić się do wzrostu zaufania wobec rynku, wspomóc ożywienie gospodarcze i zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorców.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Zbigniew Bohater | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 19.04.2018 | Data dodania: 19.04.2018 12:51 | Data modyfikacji: 19.04.2018 12:51

Projekt: Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Numer i nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.12.2017 r. 

Budżet projektu: 1 286 898,80 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 1 084 598,31 zł  

Celem projektu jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji  w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym poprzez opracowanie katalogu usług i standardowych procedur obsługi klienta w sądach powszechnych.  

Informowanie klienta jest procesem realizowanym w odmienny sposób w różnych sądach.

Celem zapobieżenia istniejącej dysproporcji, zarówno w sposobie obsługi interesantów, jak i jakości informacji przekazywanej przez poszczególne sądy, zakłada się opracowanie standardów działania Biur Obsługi Interesanta (BOI), obejmujących wspólny i zestandaryzowany katalog usług i procesów pozostających w kompetencjach BOI.
Obecnie w większości sądów udzielane informacje nie są przedstawiane w ustandaryzowany, jednorodny sposób, co powoduje duże trudności podczas kontaktu obywateli z przedstawicielami jednostek organizacyjnych sądów powszechnych. 

Działania w projekcie będą skoncentrowane na opracowaniu procedur i procesów obsługiwanych przez BOI oraz stworzeniu katalogu usług związanego z ujednoliconymi standardami pracy BOI oraz opracowaniu koncepcji wdrożenia nowego modelu komunikacji opartego o standaryzację procesów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie. Przewiduje się, że efektem powyższych działań będzie znaczne odciążenie sekretariatów wydziałów i podniesienie jakości obsługi interesanta. Dodatkowo odciążenie pracowników sekretariatów, umożliwi im wykonywanie obowiązków merytorycznych, bezpośrednio związanych ze sprawą sądową, co z kolei wpłynie a poprawę sprawności orzecznictwa, a tym samym na poprawę sprawności funkcjonowania całego systemu. Ponadto standaryzacja i zwiększenie katalogu usług dla klientów wymiaru sprawiedliwości w sposób bezpośredni wpłynie na podniesienie poziomu obsługi i sposobu komunikacji w sądownictwie, a dzięki poprawie sprawności i zwiększeniu spójności działania służb sądowych pozytywnie wpłynie na stopień zadowolenia i postrzeganie sądownictwa przez obywatela. 

ZADANIA MERYTORYCZNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Nazwa zadania

Opis zadania 

 

Zadanie 1.

Przygotowanie koncepcji realizacji projektu dla potrzeb zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania przetargowego

Prace będą się koncentrowały na przygotowaniu koncepcji realizacji projektu dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia tj. merytorycznej części dokumentacji przetargowej umożliwiającej wybór Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny realizację Zadania nr 2 i 3 projektu. 

 

Okres realizacji: VIII 2016 r. – IV 2017 r.

Zadanie 2.

Działania analityczne i porównawcze

Prace będą koncentrowały się na przeprowadzeniu badań i analiz w zakresie pracy BOI, tj.:

  • przeprowadzenie badania polegającego na pogłębionej analizie obowiązujących przepisów prawnych (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, inne dokumenty o charakterze strategicznym, zarządczym) regulujących pracę BOI,
  • przeprowadzenie badań ankietowych na dwóch grupach docelowych: pracownicy BOI oraz kadra zarządzająca,
  • przeprowadzenie badania ankietowego oczekiwań klientów,
  • przeprowadzenie 10 wizyt studyjnych w wybranych sądach i na ich podstawie zaproponowanie optymalnych rozwiązań w zakresie wizualizacji BOI.

Okres realizacji: IV 2017 r. – XII 2017 r.

 

Zadanie 3.

Wypracowanie standardów w zakresie procesów i procedur BOI – Katalog ustandaryzowanych usług dla klientów sądów powszechnych w zakresie pracy BOI

Prace będą koncentrowały się na opracowaniu, w oparciu o przeprowadzone badania, wywiady i analizy - Katalogu ustandaryzowanych usług w zakresie pracy BOI (zawierającego jednolite procedury i procesy) dla klientów wymiaru sprawiedliwości. W ramach zadania wypracowana zostanie także Koncepcja biznesowa dotycząca modelu funkcjonowania centralnych BOI oraz studium wykonalności w zakresie wdrożenia wypracowanych standardów obsługi interesanta oraz CBOI, również w zakresie obejmującym koncepcję przeprowadzenia szkoleń oraz procesów obejmujących wsparcie Zamawiającego na każdym etapie prac związanych z centralizacją BOI. Ponadto, na bazie rekomendacji i pozostałych dokumentów wypracowanych podczas zadania, opracowany zostanie dokument zawierający projekty aktów prawnych 

 

Okres realizacji: VII 2017 r. – XII 2017 r.

Kontakt w sprawie projektu:

Departament Nadzoru Administracyjnego
Wydział do spraw Projektów ze Środków Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Biuro projektu:
soi@ms.gov.pl
tel. (22) 52 12 248

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Płachta | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 17.05.2017 | Data dodania: 17.05.2017 12:51 | Data modyfikacji: 19.04.2018 12:53