Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. „Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa"

2019-03-05

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. „Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa”.

Termin spotkania informacyjnego:

11 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00

Miejsce spotkania:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11 , sala 302

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na opracowaniu (4) czterech  programów szkoleniowych, a następnie zorganizowaniu i przeprowadzeniu na ich podstawie cyklów szkoleń stacjonarnych poświęconych poszczególnym zagadnieniom z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego dla sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w  sprawach cywilnych i handlowych (EJN) oraz dla pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym, a przede wszystkim dla inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych (OZ).

Cykl szkoleń ma być zorganizowany dla łącznie min. 200 osób.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 3 Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 3 600 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 18 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r. (do godz. 12:00).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

 
Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.06.2019 roku.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

 

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.arch.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po ogłoszeniu konkursu IOK planuje organizację spotkania informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.

 

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. „Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa” znajdują się na stronie https://www.arch.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,14632,ogloszenie-o-konkursie-nr.html

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Aneta Utkowska | Edytor: Marek Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 05.03.2019 | Data dodania: 05.03.2019 12:50 | Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2019 11:30